O ZAVODU

Zavod Rman je bil ustanovljen leta 2008, predvsem z namenom, da bi nudil formalni okvir in podporo spletni strani “Teozofija v Sloveniji” ter z njo povezanim dejavnostim:- pridobivanje in arhiviranje gradiva; - digitalizacija; - prevajanje; - elektronsko in klasično založništvo.

Vendar pa želi biti zavod Rman dejaven tudi na naslednjih področjih: - literarna dediščina; - etnološka, arhitekturna, tehniška dediščina; - izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

POSLANSTVO

Zavod Rman si s svojim delovanjem prizadeva pokriti področje na polju ohranjanja duhovne in kulturne dediščine, ki se v določeni meri izmika varstvu, ki ga sicer državne ustanove namenjajo varovanju nesnovne kulturne dediščine, po drugi strani pa se vključuje v že obstoječe in razvija nove programe in načrte digitalizacije kulturnih vsebin in omogoča njihovo trajno dostopnost javnosti s pomočjo spletnih tehnologij. Pod duhovno dediščino razumemo tisto znanje, spretnosti, običaje in navade, prepričanja ter vrednote, ki so dediščina človeka kot duhovnega bitja, bitja, ki ni ločeno od preostalega stvarstva, ampak predstavlja le zelo pomemben del te povezane celote. Z omenjenim se dejavno vključujemo v zaščito in spodbujanje idealov in načel, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, demokraciji in pravni državi, ob priznavanju potrebe, da ljudi in človeške vrednote postavimo v središče družbenega dogajanja, in dejstva, da se vrednote in možnosti duhovne in kulturne dediščine premišljeno uporablja kot vir za trajnostni razvoj in kakovost življenja v stalno razvijajoči se družbi. Na ta način prispevamo k bogatenju našega družbenega in kulturnega razvoja ter k načrtovanju rabe prostora, h krepitvi povezanosti družbe s spodbujanjem soodgovornosti za kraje, v katerih živimo, k doseganju večje kakovosti življenja brez ogrožanja duhovnih in kulturnih vrednot ter k razvoju uporabe digitalne tehnologije za boljši dostop do duhovne in kulturne dediščine. Svoje delovanje razvijamo v sodelovanju z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami civilne družbe ter z ustreznimi organizacijami v mednarodnem okolju, ob tem, da naše delovanje v odnosu do politike, kapitala in verskih skupnosti ostaja avtonomno in neodvisno. Po drugi strani pa odnose do posameznikov zunaj in znotraj zavoda gojimo na načelih partnerstva, enakih možnosti, enakosti, avtonomnosti in solidarnosti. Prizadevamo si vzpostaviti stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje v skladu s sodobnimi pojmovanji ter omogočamo pluralnost strokovnih pogledov. Stremimo k uspešnemu in učinkovitemu poslovnemu in strokovnemu vodenju, zasnovanem na sodelovanju, medsebojni odgovornosti in kulturi dialoga ter zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev in izboljšav za izvajanje dejavnosti.

VIZITKA

Polno ime: Zavod za ohranjanje in oživljanje duhovne in kulturne dediščine, Koper

Skrajšano ime: Zavod RMAN, Koper

Dejavnost: Varstvo kulturne dediščine

Sedež: Trubarjeva 2, Koper, Slovenija

Datum ustanovitve: 18. 02. 2008

Davčna številka: 75513510

Matična številka: 3297799

IBAN/Transakcijski račun: SI56 0432 1000 1442 704

SWIFT: KBMASI2XGOR

Direktor: Anton Rozman

Gsm: 040 521 489

Poštni predal: Zavod Rman, p.p. 621, 6101 Koper, Slovenija

E-naslov: info@rmaninstitute.org

Spletna stran: http://www.rmaninstitute.org

Pogoji uporabe spletne strani

Copyright © Zavod Rman, Koper